دوشنبه بیست و هفت فروردین 1403

طرح وساخت EPCشبکه آبیاری وزهکشی ناحیه چهار دشت عباس (3400 هکتار)

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: موسسه جهاد نصر
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 95درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

موضوع فعالیت: طراحی ونظارت بر 

1500 هکتار آبیاری تحت فشار

835 هکتار تسطیح اراضی

46 کیلومتر احداث لوله های کم فشار

1000هکتار تجهیز و نوسازی

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت