پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403

مطالعات منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به منظور پرورش آبزیان در قفس

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

منطقه طرح: 
سد های کارون1، کارون3، مسجد سلیمان، مارون، دز، کرخه

اهداف‌ اصلي‌ مطالعات

  • شناسايي‌ مناسب‌ترين‌ نواحي‌ و گونه‌هاي‌ پرورشي‌ مناسب‌ براي‌ پرورش‌ در قفس‌ كه‌ با شرايط‌ زيست‌ محيطي‌ منطقه مطابقت‌ داشته‌ باشند.
  • توسعة‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ براي‌ پرسنل‌ فني‌ ‌در زمينه‌هاي‌ عمليات‌ پرورش‌ در قفس‌، مديريت‌ تكثير ماهيان‌ آب شيرين ‌، توليد غذا ، مديريت‌ و اقتصادِ فعاليت‌هاي‌ آبزي‌ پروري‌، فن آوري‌ برداشت‌ و عمل‌ آوري‌ محصول‌ و مديريت ارزيابي اثرات زيست محيطي.
  • معرفي‌ و تعريف‌ خط‌ مشي‌ امكان‌ توسعه‌ پرورش‌ ماهي‌ در قفس‌ ‌، شامل‌ ميزان‌ سرمايه‌ گذراي‌ لازم‌ براي توليد، عمل‌ آوري‌، قابليت‌ بازاريابي‌ و فن‌ آوري‌ مناسب‌.‌

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت