پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403

اعضای هیأت مدیره

یداله شمایلی

رئیس هیأت مدیره

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

 

جلال سبحانی

مدیرعامل وعضو هیأت مدیره

مهندسی عمران نقشه برداری

  

ابوالفضل حسن بیکی

نایب رئیس هیأت مدیره

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و امنیت ملی

 

 

غلامعلی فروغی

عضوهیأت مدیره

کارشناسی ارشد حقوق

 

 

علیرضا حقیقی

عضوهیأت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی عمران