دوشنبه ده بهمن 1401

اعضای هیأت مدیره

یداله شمایلی

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

 

جلال سبحانی

نایب رئیس هیأت مدیره

مهندسی عمران نقشه برداری

 

حسینعلی قریب

عضو هیأت مدیره

دکتری امنیت ملی