یکشنبه شش آذر 1401

طراحی ونظارت شبکه فرعی آبیاری تحت فشار قطره ای در سطح 3750 هکتار شاخه شمالی دشت میناب

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

با  انتقال وتخصیص  حقابه پایدار  از سد شمیل  ،طراحی واجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشارقطره ای (TAPE) در سطح 3750 هکتار از اراضی پایاب  شاخه شمالی شبکه میناب با هدف ساماندهی ،تجهیز وتوسعه سامانه های نوین آبیاری در راستای بهره برداری بهینه از منابع آبی و  احیا کشاورزی در  اراضی تعاونی تولید  تیرور و بخشی از اراضی  تعاونی تولید گوربند انجام شده است . تا قبل از انتقال آب از سد شمیل ،منابع آب محدوده طرح از سرریزمازاد سد استقلال وچاهها، تامین می گردید که با توجه به خشکسالی دردهه های اخیر وافت محسوس کیفی وکمی چاههای منطقه و عدم اطمینان از حقابه پایدار، عملاً بخش وسیعی  از اراضی بصورت آیش رها شده بود.لیکن با اجرای این طرح، تحول عظیمی درتوسعه کشاورزی ورونق اقتصادی درمنطقه  وتامین امنیت غذایی بوجود امده است 

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت