یکشنبه شش آذر 1401

مطالعات نیروگاه های برقابی درحوضه آبریزخزر

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران
  • مشاور: شرکت
  • پیشرفت: 0درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

موضوع فعالیت

شناسایی نیروگاههای برقابی جریانی ومخزنی  در رودخانه های حوضه آبریز خزربه منظور افزايش انرژي الكتريكي در زمان پيك مصرف برق مطالعه وپتانسيل يابي در رودخانه هاي حوزه آبريز خزر انجام شد

 

نتایج پروژه

üجانمایی وطراحی اولیه 180ساختگاه
معرفی 60 ساختگاه جزیانی ومخزنی به مرحله بعدی
 گزارشات پروژه

مطالعات پایه(فیزیوگرافی،هواشناسی،هیدرولوژی،زمین شناسی)مطالعات تخصصی(هیدروانرژی،زمین شناسی مهندسی،ارزیابی زیست محیطی،تجهیزات ونیروگاه،طراحی خط انتقال(تونل،لوله،کانال)،طراحی سد ونیروگاه،ارزیابی اقتصاد مهندسی

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت