دوشنبه یازده مهر 1401

طراحی و ساخت شیر قطع کننده اضطراری (Safety Shut Off Valve)

  • شرکت: شرکت جامع تلاش صنعت طوس
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت گاز استان تهران
  • مشاور:
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت جامع تلاش صنعت طوس