دوشنبه بیست و هفت فروردین 1403

خطوط لوله ً14و ً18 خارگ

  • شرکت: شرکت جهاد نصر بوشهر
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت پتروشيمی خارگ
  • مشاور: -
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت جهاد نصر بوشهر