دوشنبه بیست و هفت فروردین 1403

كانال بتني و سيل بند حفاظتي چم تنگ

  • شرکت: شرکت جهاد نصر بوشهر
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر
  • مشاور:
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت جهاد نصر بوشهر