چهارشنبه دو خرداد 1403
1402/8/1

دریافت گواهینامه ثبت مواد کودی

شرکت توسعه تجارت وکشاورزی مجد پس از مذاکرات و برگزاری جلسات متعدد با شرکت kazphosphate قزاقستان وموافقت این شرکت جهت اعطای نمایندگی انحصاری کود map مونوآمونیوم فسفات در ایران موفق به اخذ گواهینامه ثبت کود فوق الذکرازموسسه تحقیقات خاک وآب کشور با نام تجاری آموفوس گردید تاعلاوه بر واردات و توزیع انواع سموم شیمیایی نسبت به واردات وتوزیع کود نیز فعالیت خود را در کشور اغاز نماید .