پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403
1402/4/25

احداث راه دسترسی به معدن سیاستراگی از دوراهی جاده اصلی زاهدان-نهبندان به روستای اومار

احداث راه دسترسی به معدن سیاستراگی از دوراهی جاده اصلی زاهدان-نهبندان به روستای اومار

به طول تقریبی 44کیلومتر مشتمل بر دو قسمت

1-از دوراهی زاهدان-نهبندان تا روستای اومار بطول تقریبی 21 کیلومتر

2-از روستای اومار تا محل معدن سیاستراگی بطول تقریبی 21کیلومتر

3-به انضمام کمربندی روستای اومار بطول تقریبی 2کیلومتر

با مشخصات راه اصلی درجه 2 با عرض تمام شده اسفالت 7.3 با دو خط عبور با احتساب بار دینامیکی حداکثر 30تن(عبور ماشینهای حامل مس از معدن به بیرون)